ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ I. ПРЕДМЕТ Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между СЪНСОЛАРБГ80 ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електронния магазин: evtinmagazin.com, наричана по-долу за краткост „Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Електронния магазин, във връзка с използването от Ползвателя на Електронния магазин. II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА Чл. 2. Информация относно Доставчика: 1. Наименование: СЪНСОЛАРБГ80 ЕООД, ЕИК 200324805 2. Седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Захари Стоянов No 86, ет. 2, ап. 3 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Димитровград, ул. Цанко Церковски 4 4. Данни за кореспонденция: гр. Димитровград, ул. Цанко Церковски 4, тел.: 0879 000 643 , 0391 38320, електронна поща: sunsolarbg80@gmail.com 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България. 6. Надзорни органи : Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 200324805. III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронния магазин, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България . (2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронния магазин, защита на информационната сигурност на Електронния магазин, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика. (3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия. (4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни. Чл. 4. Електронният магазин използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на evtinmagazin.com/политика-за-бисквитките , с която чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява. Чл. 5. С използването на Електронния магазин Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://evtinmagazin.com/условия-за-ползване . Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронния магазин събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България. Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към sunsolarbg80@gmail.com или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Димитровград, ул. Цанко Церковски 4.